OM OSS

 

Caroline Karlsson

 

Degree of Bachelor of Science with a major in Biology

 

Nature conservation biologist

 

Naturvårdsbiologi Halland ägs och drivs av mig, Caroline Karlsson.

 

Utbildningen till Naturvårdbiolog genomförde jag på Högskolan i Halmstad genom programmet "Naturvård och artmångfald".

Som examensarbete gjorde jag en tidsstudie av vattenkvaliteten i ett vattendrag beläget i Halmstad kommun. Datainsamlingen till studien utfördes under ett års tid och vattenprover samlades in och analyserades en gång i månaden. För att kunna göra ett tillförlitlig undersökning inventerades även bottenfaunan vid flertalet tillfällen. Med hjälp av resultaten från vattenprovtagning och inventering kunde jag fastställa den ekologiska statusen på vattendraget.

 

Innan jag utbildade mig till naturvårdsbiolog arbetade jag som ma/no lärare i över tolv år. Längtan efter att komma närmare naturen drev mig att skola om mig till naturvårdsbiolog.

 

Samtidigt som jag arbetar som laboratorieassisten på Högskolan i Halmstad, startar jag nu en egen firma med naturvårdsinriktning. På Högskolan assisterar jag Siegfried Fleischer, professor i limnologi, i hans forskningsarbete kring kolsänkor.

Uppdragsgivare

 

Länsstyrelsen i Halland, tillsammans med Suseåns vattenråd:

 

En undersökning under ett års tid med bottenfaunainventeringar och vattenprovtagningar i ett vattendrag. Med hjälp av resultaten från undersökningarna kunde jag ta fram ett förslag på vattendragets ekologiska status.

 

Hushållningssällskapet i Halland:

 

En undersökning av bottenfaunan före och efter ett vandringshinder. Med hjälp av makroevertebratindex räknades artdiversitet fram och vattnets kvalitet kunde fastställas.

 

Siegfried Fleischer, Professor Limnologi Högskolan i Halmstad:

 

På Högskolan i Halmstad assisterar jag Professor Siegfried Fleischer i hans arbete med kolsänkor.

Copyright © Naturvårdsbiologi Halland All Rights Reserved